Kartläggning av grupper

Hälsa och ekonomi hänger ihop. Det finns omfattande vetenskapligt stöd för att arbetsmiljön har en stor betydelse för hälsan hos alla anställda. Ett bra arbetsklimat ger också arbetsglädje, mindre sjukskrivningar och medarbetare som producerar bättre.

Är det bekymmer i personalgruppen — allt från konflikter och samarbetsproblem till attitydproblem och bristande ledarskap — så lönar det sig att göra en kartläggning. Den kan göras på olika sätt:

  • Personliga samtal med alla medarbetare inklusive chefen/cheferna. Utifrån dessa samtal skrivs en rapport utifrån en analys av nuläget som bygger på resultaten av de svårigheter, möjligheter och behov av förändring som gruppen tillsammans berättat om samt ett tydligt åtgärdsförslag.
  • PSQ – en forskningsbaserad webbaserad enkät där vi analyserar, kartlägger och studerar kultur, riskfaktorer i arbetsmiljön, psykosociala faktorer, utvecklande eller hämmande krafter i gruppen, ledarskap och medarbetarskap utifrån en rad olika perspektiv. Återkoppling sker med ett omfattande material och förslag till åtgärder.
  • GDQ – ett forskningsbaserat verktyg där vi analyser och kartlägger var gruppen befinner sig och vad gruppen behöver för att utvecklas och inte hamna i konflikter eller dysfunktionellt handlande.