Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling och trakasserier – Arbetsgivarens ansvar för att förebygga och åtgärda!

Vad är kränkande särbehandling och mobbning? Hur gör man?
Kränkande särbehandling och trakasserier är ett av de områden som arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö särskilt betonar att arbetsgivare måste arbeta förebyggande med. Vi erbjuder en casebaserad utbildning som där vi tar utgångspunkt i forskningen och praxis för att beskriva arbetsgivarens ansvar. Vi går också igenom hur man kan hantera om det uppstår misstanke att det föregår kränkande särbehandling.

Vem bör delta?
Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor som rör kränkande särbehandling. mobbning eller trakasserier – chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, HR/ personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna kunna känna sig trygg i definitioner, vad som kan hända och vad man behöver göra som arbetsgivare. Samt säkerställa ett förebyggande arbete och upprätta tydliga policys och rutiner för området.

Valda delar av innehåll

  • Samspelet mellan LAS, de nya reglerna i diskrimineringslagen och arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Vad är kränkande särbehandling och mobbning samt vad är det att bli kränkt?
  • Arbetsgivarens ansvar för en arbetsmiljö som är fri från kränkningar och trakasserier
  • I vilka situationer/miljöer kan kränkande särbehandling/trakasserier uppstå
  • Hur kan arbetsgivaren arbeta förebyggande?
  • Vilka åtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta om kränkande särbehandling eller trakasserier uppstår
  • Hur ska arbetsgivaren praktiskt hantera en situation där en medarbetare anser sig ha blivit trakasserad eller mobbad av en kollega?
  • Policy och handlingsplan i praktiken. Hur fungerar de och vilken arbetsrättslig konsekvens bör uppstå om de inte efterlevs?

Datum och ort
Luleå den 1 november kl 09.00 – 16.00.

Deltagaravgift
5 900kr inkl. dagskonferens och kursmaterial. Exkl moms